Haber

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Birinci Kısmında yer alan 22 madde kabul edildi.

Tasarı görüşmelerinde AK Parti’nin önergesiyle önerge metninden 3 madde çıkarıldı.

Buna göre, Basın İlan Kurumu’na yurtdışında temsilcilik açma, yurtdışındaki Türkçe yayınların ve internet haber sitelerinin niteliklerini belirleme yetkisi veren maddeler ile noterlerin delil belirleme yetkisini düzenleyen maddeler teklif metninden çıkarılmıştır. .

Teklifle birlikte İcra ve İflas Kanunu’na “konut hacizi” başlıklı konu eklenecek.

Buna göre icra müdürü, haciz talep edilen yerin konut olduğunu tespit ederse, bu yer üzerinde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacaktır.

Mahkeme, belgenin teslim tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde belge üzerinde yapacağı inceleme sonucunda, haciz talep edilen yerin ikametgah olduğu anlaşılırsa, kararın onanmasına kesin olarak karar verir. belgenin Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine haciz işlemleri yapılacaktır.

Haciz talep edilen yerin konut olmadığı anlaşılırsa mahkeme konuta ilişkin haciz kararını kesin olarak kaldırır. Bu kararın icra dairesine tebliği üzerine icra müdürü mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verir.

Mahkemenin onama kararı üzerine hacizin yapıldığı yerin konut olmadığı anlaşılırsa haciz devam eder. Ancak konut sayılmayan bir yere ilişkin haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında buranın konut olduğunun anlaşılması ve borçlunun haciz yapılmasını istememesi halinde haciz işlem sonlandırılacaktır. Bu karar haciz için geçerli olmayacaktır.

Bu karar, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konuta ve el konulan eşyaya ilişkin haciz kararları hakkında da uygulanmaz.

Yönetmelik ile borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşyalara ve tüm mesken mallarına el konulması yasaklanacak. Yönetmelik ile borçlunun ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin kişisel eşyaları ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemez malın orta kısmına konulacak.

Ayrıca icra takibine konu olan alacak için yeterli tutarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanacak.

Saklanması gerekmeyen malların tasfiyesi

İcra ve İflas Kanunu’na “tutulması zorunlu olmayan malın tasfiyesi” başlıklı konu eklenecek. Bu kapsamda, koruma işleminin dayanağı olan haciz kaldırılmış olup, emanete alınan malın tasfiyesine ilişkin üslup ve asılları düzenlenecektir.

Buna göre, koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış olmakla birlikte, yedieminindeki mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince re’sen tasfiye edilecektir.

Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler icra dairesi tarafından Ulusal Yargı Ağı Bilgi Sistemi (UYAP) üzerinden duyurulacaktır.

Tasfiye giderleri öncelikle belge avansından, avans olmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Dosyaya ödenen tutarın Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan giderleri karşılayamaması halinde icra dairesi, borcun borçludan tahsil edilmesi için tahsilat dairesine bildirimde bulunur.

Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihin prestijiyle birlikte koruma sürecinin dayanağı olan haciz kaldırılmış, kayyuma bağlı eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Uyuşturucuların kesin raporları alındıktan sonra, yönetmelikte belirlenen yola uygun olarak alınacak numunelerin saklanması kaydıyla, soruşturmanın her aşamasında sulh ceza hakimliği tarafından numunelerin müsaderesine karar verilir.

Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler, hususlara uygun şekilde yapılmak üzere ağzı kapalı olarak mahalli mülki idare amirliğine teslim edilecek. Kararla birlikte örnek alınan uyuşturucu unsurlarına el konulacak ancak karar kesinleştikten sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek.

Teklifle, münhasıran suç eşyası olan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin derhal toplatılması ve imhasına yönelik düzenleme yapılıyor.

Bu değişiklikler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da uygulanacaktır. Kovuşturma sürecinde; İlk derece mahkemesinde bekleyen belgeler açısından UYAP kayıtları incelenecek ve ilk derece mahkemesi tarafından temyiz veya temyiz aşamasında olan belgeler açısından derhal karar verilecektir. Numunesi alınmayan evraklardan gerektiği kadar numune alınacaktır. Uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak örnek alınan ancak karar kesinleştikten sonra mülki idare amirliğine teslim edilecek.

Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanun’da sayılan kabahatlere “göçmen kaçakçılığı” da eklenecek. Böylelikle, göçmen kaçakçılığı suçundan el konulan ve doğrudan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle ilgili silah, mühimmat, araç, gereç ve sarf malzemelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı’na tahsisi mümkün olabilecektir. veya Kıyı Güvenlik Komutanlığı.

Avukatlara mali destek

Avukatlık bürolarının kuruluş maliyetlerinin karşılanması amacıyla kredi ve mali kuruluşlar ile uygun esaslarda kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca mali destek sağlanacaktır. Takviyenin sağlanma şekli ve esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenir.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro ücreti alınmayacak.

Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım dairesi gelirleri arasında yer alan harç ve para cezalarının oranı yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarılacak.

Asliye ticaret mahkemelerindeki uyuşmazlıklar

Teröre Teşebbüs Kanunu kapsamında hak doğuran hallerin ortasında ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve savunma amiri ile infaz ve müdafi sıfatıyla ceza infaz kurumu çalışanı yer alacaktır. belirtilen vakaların kapsamı. Böylece bu kişiler ve aile bireylerinin çalışma hakkından yararlanmaları mümkün olacaktır.

Savunma amacıyla hürriyetin kısıtlanması müessesesi bakımından, mahkemenin önüne getirilen belgelerde soruşturmanın tamamlanmasını müteakip en geç iki gün içinde karar vereceğine karar verilmiştir.

Asliye ticaret mahkemelerinde para ile ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava masrafı 500 bin liradan bir milyon liraya, söz konusu mali limit ise her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Göçmen kaçakçılığı suçuna karşı caydırıcılık sağlamak ve daha aktif çaba sarf etmek amacıyla Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılarak göçmen kaçakçılığı hatası cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcıların topluma ve bireylere verdiği zararı önlemek ve etkin hale getirmek amacıyla sentetik katinonlar ve türevleri, sentetik opioidler ve türevleri, amfetaminler ve türevlerinin imalatı ve ticaretinin cezası yarı yarıya artırılacak. bu konuları üretme ve ticaretini yapma çabaları.

Cumhuriyet savcısının verdiği erteleme kararı kolluk kuvvetlerine de tebliğ edilecek. Böylece şüpheli hakkında verilen erteleme kararı kolluk birimlerine bildirilmiş olacak.

Tedavi/denetimli serbestlik önlemlerinin 2 yıla uzatılması

Tedavi ve/veya kontrollü serbestlik tedbirleri için verilen uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak, zanlının daha uzun süre gözetim ve gözetim altında tutulmasına imkan tanınacak. Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasına karar vermek için denetimli serbestlik müdürlüğü teklif verebilecek.

Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verilen zanlının, kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az 2 kez ilgili kuruma sevk edilmesine karar verilecek. Bu süre içinde uyuşturucu veya uyarıcı

Hakim, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olsun veya olmasın, soruşturmacıya uyuşturucu veya uyarıcı madde imalat ve ticaret hatası yönünden delil toplamak amacıyla kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses ve görüntü kaydı yapılmasına izin verebilir.

Toplanan delillere göre, güvenlik tedbiri dışında bir ceza ve karara yer olmadığı düşünülürse, yargılama sorgusuz olarak sonlandırılabilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. Temyiz mercii, kararı ve kararı inceler, yöntem ve dayanağa ilişkin olarak kanuna aykırılık tespit ederse, ilişkisini göstererek karar ve kararı iptal eder ve işlem yapılması için belgeyi mahkemeye gönderir. .

Teklifle bölge adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığına yetkisine ilişkin düzenleme yapıldı.

Sanıklara karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek asli bir hatanın bulunması gerekecek ve bu itiraz mahkemece sanığa veya müdafiine bildirilecek. bölme. Tebligat, dava evrakından belirlenen son adreslere yapıldığında geçerli olacaktır. İlgililer, bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebileceklerdir.

görüşmelerden

Teklifin tamamı hakkında konuşan DÜZGÜN Partisi Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 2019’dan bu yana 6 yargı paketinin geçtiğini ve yargının temel sorunlarına ilişkin bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Subaşı, teklifteki düzenlemelere reform paketi demeyi doğru bulmadıklarını belirterek, “Gerçekten yargıya mı, hukuk reformuna mı ihtiyacımız var diyorsanız, Türkiye’nin bu konuda ciddi reformlara ihtiyacı var. Yargıya inancı var. Bu noktada yıllar sonra arttı mı? Olumlu bir gelişme oldu mu? Yargının insan hakları mahkemeleriyle uyumu hiç uygun değil.” dedi.

Teklifin 1. maddesi ile getirilen konutta haciz uygulamasının icra mahkemesi kararına tabi olmasının olumlu olduğunu ancak iş yükü ağır olan icra mahkemelerini işlemez hale getireceğini söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Milli Hareket Partisi olarak hukukun üstünlüğü ilkesinin temel kuralının 85 milyon vatandaşımızın kendini güvende hissetmesi olduğuna inanıyoruz. Öztürk, avukatlara önemli bir katkı sağlanabileceğini belirtti. Teklifle güçlendirilmesi amaçlanan adli yardım sistemi çerçevesinde metinde yer alan “yüzde 3” ibaresi “yüzde 4″e çıkarılmıştır.

Öztürk, yüksek derecede bağımlılık yapan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere verilecek cezaların alt sınırının 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına yükseltilmesinin daha caydırıcı olabileceğini söyledi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinden bu yana 7’nci yargı paketinin görüşüldüğünü belirterek, “Yargı paketinde neler var? Halkın yararına olacak bir şey yok. Türkiye’de depremle ilgili bir düzenleme yok. reform olarak nitelendirilen paket.” söz konusu.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, torba kolluk kuvvetinden vazgeçilemeyeceğini belirterek, “Çanta kolluk kuvvetinin bir sınırı varsa, dedikleri gibi burada böyle bir sınır yok” dedi. söz konusu.

Tasarının içeriğine bakıldığında Emre, icra ve haciz süreçlerinden uyuşturucu madde ticaretiyle uğraşmaya, göçmen kaçakçılığından kamu veya özel tüzel kişiliğe fayda sağlama amaçlı kabahatlere, kontrollü serbestlik uygulamasından ailelerin istihdamına kadar kamu sektöründeki engelli ceza ve infaz memurlarının, noterlerin delil toplama yetkisi, taşınmaz mal paylaşımı. Arabuluculuğun dava şartı olarak getirilmesinden avukatların borç almasına kadar Meclis’te hukukun kalitesini doğrudan etkileyen unsurların olduğunu söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, bugünün kendisinin ve Meclis Başkanvekilinin son toplantısı olduğunu belirterek, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki tüm personele teşekkür etti.

Alınan karara göre Bilgiç, sırasıyla kanun tekliflerini ve komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 15.00’te toplanmak üzere toplantıyı kapattı.

gurpinarajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler